Obchodní podmínky

Viktorie Sieczková, fyzická osoba, neplátce DPH

se sídlem Chvalovka 1312/8, 635 00  Brno

IČ: 76089355, zapsané v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.viktoriesieczkova.cz

Kontakty: tel. +420 774300773, e-mail: viki@viktoriesieczkova.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzická osoba Viktorie Sieczková, se sídlem Chvalovka 1312/8, 635 00  Brno, identifikační číslo: 76089355, zapsané v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy produktů obchodní společnosti (dále jen „kupní smlouva“) nebo smlouvy o poskytování služeb – kurzů pořádaných obchodní společností (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou – spotřebitelem nebo fyzickou či právnickou osobou – podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Dotýkají-li se tyto obchodní podmínky obou typů smluv, pak užívají označení „smlouva“ v čísle jednotném. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.viktoriesieczkova.cz (dále jen „webová stránka“).
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Kupující podáním objednávky/přihlášky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a informace o možnostech dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 6. Kopii obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky/přihlášky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží nebo obdržení služby.

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

 1. Prodávající sděluje, že
 2. a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
 3. b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. Do okamžiku plné úhrady kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.
 4. c) ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 5. d) spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání,
 6. e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě (14) čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách prodávajícího;

 1. f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 • o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo stáhnul nahrávku, webinář, e-book
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 1. g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 2. h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 3. i) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího;
 4. j) v případě, že spotřebitel má stížnost, může lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, když tato nabídka není závazná. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové stránky obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jsou konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové stránky obsahují také informace i o příp. nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 5. a) kupujícím (jméno, příjmení, adresa, email, případně údaje o firmě, IČO/DIČ)
 6. b) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 7. c) způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 8. d) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 9. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že se nepodaří dodatečně objednávku potvrdit, má se za to, že objednávka nebyla podána.
 11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Informace o obdržení objednávky/přihlášky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky/přihlášky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku/přihlášku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky/přihlášky v následném mailu.
 12. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce, je smlouva týkající se zboží uzavřena. Jakékoli změny uzavřené smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se námi.
 13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“), jehož číslo bude kupujícímu sděleno v písemném potvrzení objednávky a také v zálohové faktuře vč. variabilního symbolu pro platbu;

 1. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5 obchodních podmínek, odst. Cena zboží a platební podmínky, ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 2. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, tj. od přijetí potvrzení objednávky kupujícím. V případě koupě kurzu musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději do (7) sedmi pracovních dnů před konáním kurzu byla připsána na náš bankovní účet.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí věci. Tím kupní smlouva od počátku ruší. Věc musí být prodávajícímu vrácena bezodkladně po odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením věci prodávajícímu.
 2. Jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy v souladu s předchozím odstavcem, vrátí mu prodávající přijaté peněžní prostředky bezodkladně, a to stejnou platební formou, jak je kupující uhradil prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující věc vrátí nebo mu prokáže, že věc prodávajícímu odeslal.
 3. Výslovně se stanovuje, že prodávající je oprávněn jednostranně započítat nárok na úhradu škody vzniklé na vrácené věci způsobené kupujícím; zejména z důvodu jejího poškození či nenávratného porušení, jakož i používání věci nad běžnou míru pro vyzkoušení či otestování věci.
 4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo nahrávku, webinář, e-book stáhnul tj. v případě smluvních stran se jedná o zakoupené a již dodané nahrávky, webináře, e-booky.
 5. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího s.viktorie@email.cz.
 6. Kupující bere na vědomí, že je oprávněn svoji účast na kurzu/webináři zrušit. V případě, že již uhradil cenu kurzu a zruší účast nejpozději 22 dní před jeho konáním, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou cenu za kurz sníženou o cenu stažené nahrávky, která je klientce k dispozici již před kurzem. Při zrušení účasti na kurzu 21 až 8 dní před jeho konáním, prodávající vrátí 50% zaplacené ceny, přičemž od celkové částky bude navíc odečtena cena stažené nahrávky, která je klientce k dispozici před kurzem. V případě, že těhotenství klientky bude ukončeno dříve než kurz proběhne, bude klientce vráceno 75% ceny kurzu, přičemž od celkové částky bude navíc odečtena cena stažené nahrávky, která je klientce k dispozici před kurzem. K vyžádání vrácení kurzovného kupující předloží lékařské potvrzení o zdravotním stavu ženy. Při zrušení účasti na kurzu 7 dní a méně před jeho konáním je kurzovné nevratné. Pokud se kupující na kurz nedostaví, zaplacená cena je nevratná, je však přípustné, aby kupující za sebe vyslal náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter kurzu. Klientka může za sebe najít náhradu nebo se s lektorkou domluvit na přesunu na jiný termín kurzu vedený lektorkou, ke které byla klientka přihlášena. Přesun na jiný termín kurzu musí být komunikován nejméně 21 dní před konáním kurzu, na který byla klientka přihlášena.
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 8. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 10. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 11. Prodávající má zároveň právo od smlouvy odstoupit, nedojde-li k úhradě kupní ceny ve lhůtě 14 od uzavření smlouvy. V takovém případě odstoupení nabývá účinnosti okamžikem uplynutí této lhůty.
 12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 13. Kupující je oprávněn zrušit svoji účast na konzultaci / fyzioterapii či jiné objednané službě vyjma kurzu Jemného Zrození nejpozději 24 hodin před započetím objednané služby. V případě pozdějšího zrušení objednané služby již kupující hradí storno poplatek v plné výši ceny objednané služby, protože prodávající nemá možnost takto na poslední chvíli místo obsadit. Kupující může za sebe vyslat náhradníka, který využije objednanou službu pouze se souhlasem prodávajícího. 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 2. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna bezhotovostním bankovním převodem, bude produkt dodán neprodleně poté, kdy bude platba připsána bankovní účet prodávajícího. U platby bezhotovostně prostřednictvím platebního systému bude produkt dodán obratem po provedení platby.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Dodací podmínky zboží (e-booků, videokurzů, webinářů, relaxací)
  • Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu .docx nebo .pdf (e-book) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na kupujícím v objednávce sdělenou mailovou adresu.
  • S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu.
  • Po dodání zboží je kupující povinen si co nejdříve zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistí-li nedostatky nebo vady, je povinen kontaktovat prodávajícího za účelem provedení nápravy. Reklamační řád je obsažen v čl. VIII těchto OP.
  • Digitální zboží (e-book, videokurz, webinář, relaxace) vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a .pdf a přehrávání video a audio souborů. Relaxace a obsah videokurzu lez přehrát s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byl kupující připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo na krátkodobou a dočasnou nedostupnost obsahu v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
 6. Dodací podmínky zboží (kurzy)
  • Kurz bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat kurz za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Poskytovatel jsme oprávněni změnit jednostranně podmínky klientem zvolené vzdělávací akce např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž kupující o tomto bude s předstihem vyrozuměn. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu.
  • Kurz se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. V opačném případě či zásahu vyšší moci si prodávající vyhrazuje právo kurz zrušit. O zrušení kurzu bude kupující s dostatečným předstihem informován a bude mu bez dalšího, nejpozději do 14 dnů, vrácena uhrazena cena zboží, nedohodnou-li se strany na použití platby na náhradní akci dle výběru kupujícího či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata.
  • Kupující může namísto sebe vyslat na kurz náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže zúčastnit objednaného kurzu, pokud je to vzhledem k obsahu kurzu přípustné a možné. V případě vyslání náhradníka je kupující povinen po této skutečnosti prodávajícího co nejdříve emailem nebo telefonicky informovat, a to včetně uvedení důvodu.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

 1. Prodávající odpovídá za to, že zboží, tedy věc, při převzetí kupujícím nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícím v postavení spotřebitele, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Je-li kupující v postavení spotřebitele, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. U vady, která se projeví po uplynutí 12 měsíců od koupě věci do konce záruční doby, je kupující povinen prokázat, že věc byla vadná již při převzetí. Není-li kupující spotřebitelem, odpovídá prodávající pouze za vady, které má věc při převzetí a kupující je vytkne bezodkladně. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu záruky ve lhůtě určené délkou záruční doby.
 2. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může kupující požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, jen pokud je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro které kupující věc koupil.
 3. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, nebo pokud se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 4. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.
 6. Peněžité částky, které má prodávající z důvodu vadného plnění vydat kupujícímu, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu; v případě odstoupení kupujícího od smlouvy poté, co prodávající obdrží věc nebo jí kupující prokáže, že věc odeslal.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku).
 8. Nároky z titulu odpovědnosti za vady věci (reklamaci) je nutné vytknout u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vad na e-mailovou adresu: …..
 9. Prodávající reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá kupujícímu do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace. 9 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 10. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 11. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 12. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy viki@viktoriesieczkova.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 13. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Digitální zboží a veškeré informace získané kupujícím v rámci kurzu jsou chráněny obchodním tajemstvím kupujícího chráněným autorským právem a není možné je bez výslovného souhlasu prodávajícího dále jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat nebo umožnit jeho užití dalším osobám, když toto je určeno výhradně k potřebám kupujícího. Zboží slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořeno s využitím osobních znalostí a zkušeností prodávajícího. Jedná se o návody a doporučení a záleží na schopnostech kupujícího a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí kupující dosáhne. Toto zboží nemůže nahradit osobní konzultaci, terapii a není zdravotní službou, a tedy nenahrazuje ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Prodávající nenese odpovědnost za případný neúspěch kupujícího v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených ve zboží.
 15. Kupující je v celém průběhu kurzu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Kurz není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Zároveň se doporučuje účast na kurzu konzultovat s ošetřujícím lékařem kupujícího. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo jiným osobám svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání kurzu.
 16. Kupující je povinen při účasti na kurzu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Prodávající je oprávněn kupujícího vyloučit z účasti na kurzu či jeho části v případě, že kupující nerespektuje tyto OP a v důsledku toho, jakkoliv poškozuje průběh kurzu, ostatní klienty či lektora prodávajícího anebo v případě, že bude průběh kurzu, resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného chování). V případě vyloučení kupujícího z kurzu nemá kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), je v případě zakoupení zboží nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
 3. Osobní údaje poskytnuté pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, mohou být zpracovávány kupujícím, jako správcem internetových stránek jedině po udělení souhlasu (zde odkaz na souhlas) se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu nutnou ke splnění povinností archivace účetních dokumentů podle účetních zákonů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • má právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Viktorie Sieczková, Chvalovka 1312/8, Brno, 635 00, adresa elektronické pošty viki@viktoriesieczkova.cz, telefon +420 774300773.
 6. Rozhodné právní předpisy jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 tzv. GDPR.

STORNO PODMÍNKY U SLUŽEB

Sjednanou schůzku je možné zrušit nejpozději do 24 hodin před jejím začátkem. Pokud schůzku zrušíte později, bohužel již neseženu náhradu na Vámi zrušený čas. V tomto případě hradíte stornopoplatek v plné výši objednané služby. Objednáním mých služeb vyjadřujete souhlas s tímto storno poplatkem.

Na základě novely zákona o ochraně spotřebitele evidované pod číslem 378/2015 Sb. Informujeme, že spotřebitelské spory, které se nepodaří vyřešit mezi kupujícím a prodejcem ke spokojenosti kupujícího, mohou být na základě žádosti kupujícího posouzeny mimosoudně Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz) jakožto zákonem určeným subjektem. Podnět k České obchodní inspekci podává kupující. Česká obchodní inspekce na základě dodaných podkladů předloží nezávislý a nezávazný odborný posudek. Další možnou platformou pro podání podnětu je webová aplikace ODR, kterou naleznete na tomto odkazu.

Duševní vlastnictví

Každý písemný materiál (e-book, skripta) nebo záznam, který je součástí kurzů, vytvořený či pořádaný Viktorií Sieczkovou je jejím výhradním vlastnictvím (včetně práv duševního vlastnictví) nebo jiných, od nichž se tato práva odvozují (zda-li jsou nebo ne chráněné ochrannou známkou a autorským právem). Materiály a záznamy nesmí být použity pro jinou než pro osobní potřebu účastníka, pokud nebylo získáno předchozí písemné svolení. Účastník souhlasí, že nebude pořizovat záznam kurzu nebo jeho částí. 

Kurzy Jemného Zrození

Duševní vlastnictví

Každý záznam nebo písemný materiál, který je součástí tohoto kurzu s celosvětovou platností (včetně práv duševního vlastnictví) k tomu se vztahujících, jsou výhradním vlastnictvím Jemného Zrození s.r.o. nebo jiných, od nichž se tato práva odvozují (zda-li jsou nebo ne chráněné ochrannou známkou a autorským právem). Materiály a záznamy nesmí být použity pro jinou než pro osobní potřebu účastníka, pokud nebylo získáno předchozí písemné svolení. Účastník souhlasí, že nebude pořizovat záznam kurzu nebo jeho částí. 

Upozornění

Použití hypnoporodních technik není náhradou za lékařské doporučení nebo přítomnost kvalifikovaného lékaře, porodní asistentky nebo porodníka při porodu nebo v jakémkoli období těhotenství. Ve své podstatě to nijak nepředstavuje náhradu za odpovídající zdravotní péči nebo odbornou lékařskou pomoc, a to v žádné podobě. Jakékoli dotazy nebo pochybnosti, které máte Vy nebo jakákoli třetí osoba o využití hypnoporodních technik jako takových nebo jejich částí, byste měla projednat s Vašim ošetřujícím lékařem nebo porodní asistentkou. Před zahájením kurzu zkonzultujte se svým ošetřujícím lékařem nebo porodní asistentkou vhodnost tohoto programu pro Vás. Jemné Zrození nebo jeho zástupci nepřijímají žádnou odpovědnost za nevhodné použití hypnoporodních technik nebo komplikací nebo poškození jakékoli třetí osoby, vyplývající z použití hypnoporodních technik jako náhrady za lékařskou radu. Účast na jakékoli části nebo celém kurzu Hypnoporodu jakoukoli osobou nebo třetí stranou se provádí s vědomím, že nebude zahájeno soudní řízení nebo spor a že žádná forma kompenzace, náhrada nebo vrácení peněz není aplikovatelná teď nebo kdykoli v budoucnu proti Jemnému Zrození nebo jeho zástupcům na základě jakýchkoli okolností. Hypnoporod je určen pouze jako “pomoc” a “nástroj” pro zvýšení komfortu porodu a zrození dítěte a není v žádném případě zárukou nebo slibem očekávaného, představeného si nebo skutečného výsledku porodu a zrození, a to v jakékoli jeho podobě. Informace získané na kurzu Hypnoporodu jsou pouze informačního charakteru a je na každém účastníkovi kurzu, aby s informacemi naložil dle vlastního uvážení a s ohledem na svůj zdravotní stav. Jemné Zrození ani jeho zástupci neposkytují lékařskou nebo individuální péči svým klientům, a proto nemohou diagnostikovat ani nijak podávat informace, které nahrazují lékařskou péči.

Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 6. 1. 2023.